În tandem cu Norofert

În tandem cu Norofert

Regulamentul oficial al concursului 

Concursul „In tandem cu Norofert”, denumit in continuare „Concurs”, este organizat in conformitate de prevederile art. 41 si urmatoarele din OG nr. 99/ 2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, in scop de reclama si publicitate pentru promovarea produselor privind protectia plantelor comercializate de catre societatea Norofert SA.

1. Organizatorul și regulamentul oficial al concursului

1.1  Organizatorul Concursului „In tandem cu Norofert” denumita in continuare „Organizator” este societatea Norofert SA, cu sediul Bucuresti, str. Petrache Poenaru, nr. 26, Sector 5, persoana juridica de nationalitate romana, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/4222/2000, Cod Unic de Inregistrare 12972762, reprezentata legal de dl. Popescu Vlad Andrei, in calitate de Administrator,

Concursul se va desfasura in conformitate cu prezentul „Regulament” denumit in continuare „Regulamentul”, care este obligatoriu pentru toti participantii.

Regulamentul Concursului va fi facut public, in mod gratuit, oricarui solicitant, conform prevederilor legale in vigoare, pe site-ul www.norofert.ro sau la Sediul Organizatorului.

Norofert SA isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul Concursului urmand ca respectivele modificari sa intre in vigoare numai dupa ce acestea au fost publicate, in prealabil, pe site.

Organizatorul nu isi va asuma nici o responsabilitate cu privire la cunoasterea Regulamentului si a modificarilor acestuia atat timp cat acestea au fost puse la dispozitia participantilor. Niciun participant nu va putea solicita continuarea Concursului si nici repararea unui potential prejudiciu produs prin suspendarea regulamentara a Concursului.

Prevederile din acest Regulament sunt intocmite in conformitate cu dispozitiile Ordonantei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, si sunt obligatorii pentru toti participantii.

1.2 Dreptul de participare la Concurs:

La concursul „In tandem cu Norofert” poate participa orice persoana fizica, cu domiciliul sau cu rezidenta pe teritoriul Romaniei, cu varsta minima de 18 ani impliniti pana la data inceperii Concursului „In tandem cu Norofert”, precum si orice persoana juridica de nationalitate romana, care exploateaza suprafete agricole aflate pe teritoriul Romaniei, indiferent de forma sub care acestea sunt detinute (proprietate, arenda), denumiti in prezentul Regulament „Participanti”, utilizatori ai produselor Norofert SA, denumite in continuare „Produse”.

Nu pot participa la Concurs si nu vor putea primi premiul ce face obiectul acesteia, angajatii si colaboratorii Organizatorului, precum si sotul/sotia acestora ori rudele pana la gradul II inclusiv.

Numarul participantilor la Concurs este nelimitat.

Cei mentionati mai sus devin Participanti, prin achizitionarea, cu plata in avans a urmatoarealor Produse si cantitati:

100 litri de produs din gama Karisma , Karisma IF  obligatoriu  si minim un produs din cei 5 biostimulatori din gama (Karisma N; Karisma S+Mg; Karisma AQUA; Karisma ZN; Karisma B)

2. Durata concursului și aria de desfasurare 

Concursul „In tandem cu Norofert” se desfasura la nivel national, in perioada 20.01.2020 pana pe data de 31.05.2020, ora 23.59, inclusiv.

3. Premiul acordat. Taxe si impozite 

Premiul oferit de catre Organizator in cadrul Concursului „In tandem cu Norofert” este un autovehicul marca Mercedes-Benz, model Clasa X, in valoare de 50.000 EURO inclusiv TVA. La aceasta suma se adauga si impozitul aferent premiului acordat, ce va fi retinut la sursa si platit de Organizator la Bugetul general consolidat in numele castigatorului Concursului.

Orice alta obligatie de natura fiscala in legatura cu premiul oferit de Organizator este in sarcina exclusiva a castigatorului Concursului „In tandem cu Norofert”, cu exceptia impozitului ce trebuie retinut la sursa conform prevederilor legale in vigoare, daca acesta va fi datorat.

4. Modalitatea de participare la concurs

Participantii, orice persoana fizica sau juridica care a achizitionat produse Norofert SA in perioada 20.01.2020 – 31.05.2020 ora 23.59 – inclusiv, si indeplinesc conditiile de eligibilitate stipulate in prezentul Regulament, prin completarea informatiilor necesare in talon de participare, informatii care sa includa: nume si prenume/ denumire participant, domiciuliu/ adresa sediului social, CNP/numar unic de inregistrare , numar de telefon mobil, persoana de contact, adresa de e-mail.

Datele furnizate de participanti trebuie sa fie corecte si conforme cu realitatea si sa poata fi confirmate prin actul de identitate/date de identificare a persoanei jurdice. Acestea vor fi folosite ulterior pentru orice fel de comunicare legata de Concurs.

Participantii isi dau acordul ca datele lor personale furnizate la inscrierea in Concurs sa fie folosite de catre Organizator in vederea contactarii lor pentru inmanarea premiului castigat.

Ulterior parcurgerii formalitatilor prealabile de inregistrare, in masura in care participantii sunt eligibili, Organizatorul va valida participarea acestora la Concurs. Organizatorul va avea dreptul de a solicita informatii si/sau documente suplimentare, care sa certifice calitatea persoanei care a formulat cererea, precum si dovada achiztionarii de produse Norofert, in cantitatile si de tipul prevazute in prezentul Regulament.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a refuza orice solictare de participare la Concurs daca se constata ca Participantul a incalcat termenii si conditiile de desfasurare stipulate in prezentul Regulament. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru situatiile in care informatiile transmise de Participanti se dovedesc a fi insuficiente sau incorecte, iar acestea nu sunt completate sau, dupa caz, trimise in timp util, cu maxim 7 zile inainte de data extragerii.

5. Desemnarea castigatorului. Acordarea premiului

Extragerea se va face in data de 01.07.2020, si va fi efectuata de o comisie de validare formata din trei membri desemnati de Organizator.

Extragerea va avea loc la sediul Organizatorului, situat in Str.Radu Voda nr. 17, Sector 4, Bucuresti, cand va fi desemnata o persoana castigatoare si 2 persoane de rezerva la care Organizatorul va putea apela, in ordinea in care au fost extrase, in situatia in care participantul desemnat potential castigator nu va putea sa fie validat.

Tragerea la sorti se va efectua electronic, prin intermediul random.org, iar rezultatul va fi consemnat de indata in cuprinsul unui Proces – verbal de desemnare a castigatorului, validat si semnat de toti membrii comisiei.

Rezultatele  tragerii la sorti vor fi facute publice prin afisarea Procesului – verbal  de desemnare a castigatorului, semnat de toti membrii comisiei de validare, pe site-ul Organizatorului www.norofert.ro, precum si pe reteaua de socializare Facebook, si orice alte retele de socializare utilizate de Organizator.

In termen de maximum 5 zile lucratoare de la data tragerii la sorti, Castigatorul va fi notificat pe adresa de e-mail comunicata la data inscrierii.

Castigatorul trebuie sa confirme in scris in maximum 5 zile de la data notificarii pe adresa de email office@norofert.ro, faptul ca a primit notificarea de castig, sa confirme indeplinirea conditiilor de participare si sa ofere orice alte detalii suplimentare necesare validarii.

In cazul in care un castigator nu este validat, Organizatorul va aloca premiul participantilor din lista de rezerva, in ordinea extragerii acestora (va contine 2 persoane – Rezerva 1 si Rezerva 2).

Premiul castigat nu poate fi inlocuit cu alte produse sau castiguri si nici nu se acorda contravaloarea in bani, dupa cum nu este permisa, in nicio situatie, cedarea premiului castigat catre unul sau mai multi terti.

Premiul va fi acordat castigatorului sub conditia ca acesta sa nu fie descalificat ca urmare a nerespectarii prezentului Regulament.

In cazul refuzului castigatorilor de a beneficia de castig sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a castigului. In asemenea cazuri, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui castigul respectiv altor participanti, cu exceptia celor 2 rezerve.

Imposibilitatea validarii rezervelor duce la neacordarea premiului. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiul ramas neacordat datorita invalidarii potentialilor castigatori.

6. Contestatii

Orice eventuala contestatie, inclusiv privind modul de validare si acordare a premiului, poate fi formulata in scris de catre participant si depusa personal la adresa mentionata in preambul sau expediata prin posta, cu confirmare de primire in termen de maxim 3 zile de la data incheierii Concursului.

Contestatia se va solutiona in termen de maximum 20 zile lucratoare de la primire.

In cazul in care contestatorul va fi nemultumit de decizie, se va incerca rezolvarea contestatiei pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente pe raza carora se afla sediul social al Organizatorului.

7. Acord privind utilizarea datelor cu caracter personal si protectia acestora 

In conformitate cu legislatia in vigoare, Organizatorul este obligat sa faca publice numele castigatorilor si castigurile acordate in cadrul acestui concurs. Lista castigatorilor va fi afisata pe site-ul Organizatorului www.norofert.ro, precum si pe reteaua de socializare Facebook, si orice alte retele de socializare utilizate de Organizator, inclusiv la sediul Organizatorului.

Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte prevederile Legii nr. 129/2018 si a Regulamentului European 679/2016, privind protectia datelor personale stocate pe durata concursului. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor/castigatorilor la prezenta tombola si sa le utilizeze conform prezentului Regulament si legislatiei in vigoare.

Participantii la Concurs, in calitate de persoane vizate, au, conform legilor in vigoare, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul de opozitie (art. 15).

Prin simpla participare la Concurs, participantii sunt de acord ca datele lor sa intre in baza de date a Organizatorului, sa fie prelucrate si folosite in viitor de Organizator sau persoane juridice autorizate de catre acesta, pentru a informa participantii cu privire la noi produse, oferte, promotii, campanii publicitare si de marketing. La cererea expresa, in scris,a participantilor pe adresa de email:  office@norofert.ro Organizatorul nu va mai folosi datele lor personale.

8. Incetarea concursului

Prezentul Concurs inceteaza incepand cu data de 31.05.2020 ora 23.59 dar poate inceta si in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, caz fortuit, conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezentul Concurs.

9. Raspunderea organizatorului 

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea prejudicial imaginea sau costurile acestui Concurs.

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru calitatea sau viciile ascunse ale premiilor acordate in acest Concurs. Rapunderea asupra calitatii premiului fiind a furnizorului.

Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii Procesului – verbal de acceptare, nu vor fi in responsabilitatea Organizatorului.

Premiul neacordat din motive independente de vointa Organizatorului ramane in posesia acestuia.

10.   Dispozitii finale

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica regulamentul pe parcursul desfasurarii Concursului, cu mentiunea ca eventualele modificari vor fi aduse la cunostinta participantilor si a publicului cu cel putin 24 de ore inainte de a intra in vigoare.

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului de inscriere in Concurs, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului sau costurile acestui Concurs.

*****

Descarcă Încheiere certificare notar AICI

Descarcă Random Extragere AICI

Descarcă Proces Verbal alegere câștigător competiție AICI

Descarcă Încheiere Certificare de fapt si PV În tandem cu Norofert AICI

Descarcă Informare schimbare loc extragere tombola AICI

Descarcă Regulamentul concursului În tandem cu Norofert de AICI

Descarcă Talon de participare de AICI

Vezi produsele participante în campanie AICI